Nederlandse taal

Publiceer jezelf! € 19,75
Publiceer jezelf!

'Publiceer jezelf!' leert hoe je een eigen boek kunt uitbrengen en meer. Het vertelt hoe je bekendheid creëert voor je werk en het gaat in op de verkoop en verspreiding van jouw boek. Schrijfster Nanda Roep publiceerde ruim vijftig titels bij gevestigde uitgevers, voordat ze in 2010 de eerste zelfuitgever van Nederland werd. Nu bestaat 'uitgeverij Nanda' tien jaar en deelt ze alles dat ze heeft geleerd met jou. ‘Publiceer jezelf!’ leert je om een succesvolle, moderne zelfuitgever te zijn in drie stappen: - Zo produceer je je boek - Zo maak je je boek bekend - Zo verkoop je je boek.

Doeltaal-leertaal € 29,00
Doeltaal-leertaal

In Doeltaal-Leertaal presenteert Sebastiaan Dönszelmann,vakdidacticus moderne vreemde talen, een doeltaaldidactiek met een zeer gunstig effect op alle taalvaardigheden van leerlingen. In een goede Franse les klinkt veel Frans; in een goede Engelse les veel Engels - logisch, want leren zwemmen gaat het beste in het water zelf, maar er is meer nodig. Het leren van de vreemde taal verloopt effectiever wanneer docenten de doeltaal didactisch en taalbewust inzetten: leerlingen laten participeren, de omgeving gebruiken, spreektempo en intonatie aanpassen, herhaling en routines inbouwen, gericht taal corrigeren, de moedertaal slim aanwenden, etc. Kortom: wanneer je doeltaaldidactiek toevoegt aan de taalles, kun je leren van de taal zelf. Zo beleven leerlingen en docent meer plezier aan het leerproces en gaat het leren beter en sneller. Doeltaal-Leertaal is toepasbaar van 1 vmbo tot 6 vwo, van Engels tot Italiaans, in het TTO of in NT2-onderwijs. De doeltaal goed leren inzetten, betekent een kleine omwenteling in de dagelijkse lesaanpak. Dit onderzoek geeft de lezer een heldere inkijk in de didactiek en in de training die nodig zijn voor een effectieve toepassing van Doeltaal-Leertaal.

in Luiletterland € 19,90
in Luiletterland

In de buitengebieden van Luiletterland gaan vaak de mooiste parels schuil. Zo ligt in het Letterenhuis in Antwerpen het Muzeum voor Kleine Kurioziteiten verborgen, zitten in lucifersdoosjes soms literaire juweeltjes verstopt en werd het tijdschrift De Schone Zakdoek vooral legendarisch omdat het slechts in één exemplaar verscheen. Ook schrijvers zelf, uitgevers en boekhandelaren dragen soms bij aan het curieuze verhaal achter een boek. Eind negentiende eeuw meenden de ‘letterheren’ van het tijdschrift De Gids dat zij voor de eeuwigheid schreven. Maar de tijd raasde voorbij en lezers vergaten snel. Dat is er in onze tijd niet minder op geworden. Wel is het zo dat het literaire leven tegenwoordig niet louter meer is weggelegd voor heren. In de vele artikelen die Wim Huijser de laatste jaren schreef voor onder andere De Parelduiker, Boekenpost, Bobschrift en Biografieportaal.nl zijn het echter toch nog de letterheren die de boventoon voeren. Uit deze artikelen maakte Huijser een selectie voor zijn bundel In Luiletterland, met bijdragen over literaire fenomenen en verborgen geschiedenissen uit binnen- en buitenland: van Harry Mulisch tot Donna Tartt, van Thijsse’s Verkadealbums tot The Forsyte Saga. Verder staat hij stil bij bibliofielen en boekverbranders, literaire tochten en poëziemuren, de moord op een Wageningse boekverkoopster en de onthoofding van de koning van boekenhoofdstad Hay-on-Wye.

Etty Hillesum leest Rainer Maria Rilke € 16,95
Etty Hillesum leest Rainer Maria Rilke

De invloed van Rainer Maria Rilke op het kunstenaarschap van Etty Hillesum.Op 26 september 1942 schreef Etty Hillesum in haar dagboek "Ik merk steeds meer hoe Rilke één van mijn grootste opvoeders van het laatste jaar is geweest." Inderdaad heeft de Duitse dichter Rainer Maria Rilke een belangrijke plaats in het werk van Etty Hillesum.In de laatste drie jaren van haar leven heeft Etty Hillesum onvermoeibaar gewerkt aan het vormgeven van haar eigen bestaan, haar eigen kunstenaarschap, maar ook van een betere wereld, vaak reflecterend op wat Rilke had geschreven. Iedere dag heeft ze daaraan gewerkt, met heel haar hart, steeds op zoek naar de juiste woorden, schrijvend, almaar schrijvend. Zoals Rilke in zijn boek over Rodin had geschreven: "Want of iets een leven worden kan, hangt niet af van grote ideeën, maar daarvan, of men er een ambacht van maakt, een dagelijks handwerk."Uiteindelijk heeft dit dagelijkse handwerk Hillesum gebracht tot het meesterschap van haar 'Twee Brieven uit Westerbork.'Frits Grimmelikhuizen volgt in dit boek bijna van dag tot dag de invloed die Rilke heeft gehad op het wordend kunstenaarschap van Etty Hillesum aan de hand van talrijke citaten, die zo veel mogelijk zijn vertaald naar het Nederlands. Ook is een uitgebreide schets toegevoegd van leven en werken van Rilke, de belangrijkste Duitse dichter uit de vorige eeuw.

Waar wordt geschreeuwd is taal vacant € 13,00
Waar wordt geschreeuwd is taal vacant

Op 17 januari 2018 wordt schrijver Ilja Leonard Pfeijffer 50 jaar. Voor Marc van Oostendorp was dat aanleiding om de taal van de schrijver in kaart te brengen. Want: 'Het is zinnig om Ilja Leonard Pfeijffer in de eerste plaats als een taalvakman te zien, iemand die verbaast door zijn taalbeheersing, zijn elegantie, zijn precisie, en soms zijn geleerdheid. Het plezier bij Pfeijffer zit, ook voor zijn lezers, voor een belangrijk deel in de taal.' In vijftig hoofdstukken geeft Van Oostendorp in dit boek een caleidoscopisch beeld van de vele taalgedaanten die schrijver Ilja Leonard Pfeijffer aanneemt in de talrijke literaire genres die hij beoefent (gedichten, romans, verhalen, essays, toneel et cetera).

Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak € 20,00
Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak

Voorwoord van de Uil Heren kunstenaars, heren uitgevers, heer dichter, ik heb u enige aanmerkingen te doen aangaande uw eerste uitgave. Waarom, in dat lijvige boek, in die olifant die u met allen naar de roem tracht te drijven, hebt u het kleinste plaatsje niet gegund aan de vogel van Minerva, de wijze, omzichtige uil! In Duitsland en in dat Vlaanderen dat u zozeer bemint, reis ik gedurig op de schouder van Uilenspiegel, die maar aldus genoemd wordt, omdat zijn naam betekent: Uil en Spiegel, wijsheid en komediespel. Die van Damme, waar hij geboren werd, naar men zegt, spreken uit: Ulenspiegel, door samentrekking en de gewoonte die zij hebben U in plaats van Ui uit te spreken. Dat is hun zaak. U hebt een andere uitleg uitgedacht: Ulen voor Ulieden Spiegel, de Spiegel van U, boeren en heren, geregeerden en regeerders, de spiegel van de dwaasheden, de belachelijkheden, de misdaden van een tijdstip. Dat was vernuftig, maar onredelijk. Men moet nooit afbreken met de gewoontes. Misschien vond u het vreemd de wijsheid te verbeelden door een - naar uw mening - treurige, belachelijke vogel, een gebrilde schoolvos, een kermis-grappenmaker, een vriend van de duisternis, die men niet hoort vliegen en die doodt zonder dat men hem hoort komen, evenals de Dood. Nochtans lijkt u op mij, huichelaars die lacht met mij. In menige uwer nachten stroomde het bloed onder de slagen van de Moord, die op vilten zolen liep, opdat men haar ook niet zou horen komen. Brak, in uw aller geschiedenis, nooit een bleke dageraad aan, die met zijn vale schemering de met lijken van mannen, vrouwen en kinderen bedekte straatstenen verlichtte? Waarvan leeft uw Staatkunde, sedert dat u over de wereld regeert? Van wurgen en moorden. Ik, uil, de lelijke uil, ik dood om mij te spijzen, om mijn jongen te spijzen, ik dood niet om te doden. Verwijt u mij de vogeltjes op te peuzelen, dan kan ik u evengoed de slachting verwijten die u aanricht onder alles wat leeft. U hebt boeken geschreven waarin u met vertedering spreekt over de lichtheid van de vogels, over hun minnarijen, over hun schoonheid, over de kunst waarmee zij hun nestje bouwen, en over de angsten van het moederschap, vervolgens zegt u met welke saus men ze moet opdienen en in welke maand van het jaar zij de vetste stoverij opleveren. Ik, ik maak geen boeken, God beware mij daarvoor, anders schreef ik dat, als u de vogel niet kunt opeten, u het nest opeet, uit vrees dat u een hap zou verliezen. Wat u betreft, onbesuisde dichter, het was uw belang mij terug te brengen in uw werk, waarvan ten minste twintig hoofdstukken mij toebehoren, de andere laat ik u in onbetwiste eigendom. Men mag toch wel het volstrekt meesterschap behouden over de domheden die men laat drukken. Schreeuwende dichter, u slaat links en rechts op die welke u de beulen van het vaderland heet, u stelt Keizer Karel en Philips II aan de schandpaal van de geschiedenis; u bent geen uil; u bent niet voorzichtig. Weet u of er geen Keizer Karel of geen Philips II op de wereld meer bestaan? Vreest u niet dat een opmerkzame censuur uit de buik van uw olifant toespelingen op doorluchtige tijdgenoten vind? Waarom laat u die Keizer en die Koning niet slapen in hun graf? Waarom moet u al die majesteit aanblaffen? Die het zwaard trekt, zal door het zwaard vergaan. Er zijn mensen die het u nooit zullen vergeven, ik ook vergeef het u niet, u stoort mijn burgerlijke spijsvertering. Wat betekent die bestendige tegenstelling tussen een verfoeide koning, wreedaardig van jongs af - daarom is het een mens - en dat Vlaamse volk, dat u ons wilt voorstellen als heldhaftig, gulhartig, eerlijk en werkzaam? Wie zegt u dat die koning slecht en dat volk goed was? Wijselijk zou ik u het tegenovergestelde kunnen bewijzen. Uw hoofdpersonages zijn dwazen of zotten, zonder er een uit te zonderen: uw deugniet van Uilenspiegel neemt de wapens op voor de gewetensvrijheid; zijn vader Klaas sterft, laat zich levend verbranden voor zijn godsdienstige overtuiging; zijn moeder, Soetkin, kwijnt van verdriet en sterft ten gevolge van de foltering, om een fortuin voor haar zoon te bewaren; uw Lamme Goedzak stapt recht door het leven alsof het al was, goed en eerlijk op deze wereld te zijn; uw kleine Nele, die niet lelijk is, bemint in heel haar leven maar een enkele man... Waar ziet men nog zulke dingen? Ik zou u beklagen, als u mij niet liet lachen. Nochtans moet ik bekennen dat naast die bespottelijke personages, er wel enige zijn die ik graag onder mijn boezemvrienden zou nemen: uw Spaanse huurlingen, uw monniken die het gemeen verbranden, uw Gilline, spionneerster van de Inquisitie, uw gierige visverkoper, aanklager en weerwolf, uw edelman die 's nachts duivel speelt om een onnozele te verleiden, en vooral die omzichtige Philips II, die, geld nodig hebbende, de heilige beelden in de kerken doet breken, ten einde een opstand te beteugelen waarvan hij de wijze aanstoker was. Minder kan men toch niet, als men geroepen is te erven van degenen die men doodt. Maar ik geloof dat al mijn woorden verloren moeite zijn. U weet niet wat een uil is. Ik ga het u zeggen. De uil is hij die in 't geniep, eerroof stookt onder de lieden die hem hinderlijk zijn en die, als men hem vraagt of hij de verantwoordelijkheid over zijn gezegden wil dragen, voorzichtig antwoordt: Ik bevestig niets, Men heeft mij gezegd... Hij weet wel dat Men onvindbaar is. Uil is hij die een eerlijk gezin binnendringt, zich aanstelt als een trouwer, een meisje verleidt, geld ontleent, soms zijn schuld betaalt en heengaat als er niets meer te nemen is. Uil, de politieke man die een masker van vrijheid, van oprechtheid, van men-senliefde opzet en die, op een gegeven ogenblik, zonder te verwittigen, een man of een natie zachtjes de keel dichtknijpt. Uil, de koopman die zijn wijn doopt, zijn eetwaren vervalst, een kwade maag brengt daar waar spijsvertering, woede, daar waar vrolijkheid was. Uil, hij die behendig steelt, zonder dat men hem bij de kraag vatten kan, vals getuigt tegen de waarheid, de weduwe ten onder brengt, de wezen stroopt, en zegepraalt in 't vet, lijk anderen zegepralen in 't bloed. Uilin, zij die haar schoonheid verkoopt, de beste harten van jongelieden ver-morst, dat heten: de jeugd vormen, en ze zonder een cent, achterlaat in het slijk waarin zij hen sleepte. Als ze ooit treurig gestemd is, zich ooit herinnert dat ze vrouw is, moeder zou kunnen zijn, dan verloochen ik haar. Als ze, dat bestaan moe, in 't water springt, dan is zij een zinloze, die niet verdiende te leven. Zie rondom u, domme schrijver, en tel, als u kunt, de uilen van deze wereld; bedenk of het voorzichtig is zoals u het doet, van Macht en List, die koninginnen van de uilen, aan te vallen. Kom tot inkeer, zeg mea culpa en vraag op uw knieën om vergiffenis. Nochtans hebt u mijn belangstelling gewonnen door uw onbesuisdheid, vol zelfvertrouwen; tegen mijn gekende gewoonten in, verwittig ik u dan ook dat ik, op staande voet, de grofheid en roekeloosheid van uw stijl ga aanklagen bij mijn neven in letterkunde, die een sterke pen, een stoute tong en voortreffelijke brillen hebben, en zeer voorzichtige en pedante lieden zijn, die uw trant niet gewoon zijn en hun taal zozeer kuisen, dat er ten lange leste niets zal van overblijven. BUBULUS BUBB

Hebreeuws leer je zo € 24,95
Hebreeuws leer je zo

PIET VAN MIDDEN Hebreeuws leer je zo . Handboek bij een online cursus Bijbels Hebreeuws Wie voor het eerst een Hebreeuwse tekst ziet, denkt al gauw 'Dit is te moeilijk voor mij'. Maar dat is zomaar gezichtsbedrog. Hebreeuws is een heel toegankelijke taal. Wat je nodig hebt is iemand die je meeneemt in de bijzondere wereld van de bijbelse literatuur. Dat is wat de auteur beoogt met dit handboek voor beginners. Je gebruikt het bij een digitale cursus die op de Universiteit van Tilburg is ontwikkeld en die voor iedereen gratis toegankelijk is gehouden. De cursus is helemaal ontwikkeld vanuit vragen van studenten. Daarmee is dit boek uniek. De bedoeling is immers dat je zegt: 'Hebreeuws, dat leer je zo.' Dr. Piet van Midden (1954) verzorgt al 35 jaar bachelor-cursussen Bijbels Hebreeuws aan de universiteiten in Amsterdam, Utrecht en Tilburg. Hij doceert nu Hebreeuws voor LUCE, een centrum voor post-initieel onderwijs en theologische vorming aan Tilburg University.

Het nieuwe schrijven € 20,45
Het nieuwe schrijven

Het nieuwe schrijven - derde drukHeb je ook schoon genoeg van saaie, grijze teksten? Wil je handvatten en inspiratie om teksten te schrijven die aantrekkelijk, overtuigend, duidelijk en correct zijn?Dit boek helpt je om teksten te maken die aankomen en opvallen, voor print en voor online. Boordevol tips, voorbeelden en inspiratie om direct toe te passen in je eigen werk. Het resultaat: je hebt meer plezier in schrijven, je zelfvertrouwen groeit en je teksten zijn energieker, beeldender en effectiever. Voor betere functionele, zakelijke en commerciële teksten, in print en online.Dolf Weverink is een inspirerende schrijftrainer/copycoach en tekstschrijver die in dit boek graag zijn kennis en ervaring met je deelt. Derde drukwww.leporello.nlwww.hetnieuweschrijven.nu

Bel ik u wakker, beste man? € 18,45
Bel ik u wakker, beste man?

´Een biografische schets´, zo typeert biograaf Wim Sanders zelf heel bescheiden zijn biografie over de schrijver A. Moonen (1937-2007). Waar die A voor staat? Toen een interviewer ooit aan de schrijver vroeg waar die A voor stond, antwoordde hij droog:' Voor de punt, meneer.' Moonen zelf sprak zijn naam altijd uit als a-punt-moonen. Populair bij het grote publiek is hij nooit geworden, maar gedurende zijn schrijversbestaan wist A.Moonen met zijn autobiografische verhalen over 'zijn kleinschalige leven waarin met name zijn aparte seksuele voorkeuren worden beschreven' (Wikipedia) toch een vaste schare lezers aan zich te binden: schrijvers, journalisten, mensen werkzaam in de cultuursector, hier en daar een psycholoog of psychiater. Een enkeling raakte zelfs verzot op zijn schrijfstijl, die in de verte lijkt op die van Gerard Reve. Tien jaar na zijn overlijden is het dan ook tijd voor een biografie - of biografische schets - over deze schrijver, die in zijn boeken een heel eigen wereldbeeld schiep, vaak met zelfbedachte woorden. Biograaf Wim Sanders, die ooit langdurige telefoongesprekken met Moonen voerde, dat wil zeggen diens monologen aanhoorde, beschrijft Moonens leven in Amsterdam, Rotterdam, Almelo en de inrichtingen waar hij vertoefde. Zijn theatrale persoonlijkheid wordt belicht en natuurlijk ook het werk zelf: zijn verhalen, de motieven daarin, zijn schrijfstijl, de invloeden van andere schrijvers daarop. Het boek wordt gecompleteerd door talloze anekdotes uit het schrijversleven, want veel van zijn tijdgenoten hebben wel wat gedenkwaardigs met A. Moonen meegemaakt. Tijdens de voorbereiding van dit boek interviewde Sanders tientallen mensen. Het boek sluit af met een kort essay van Dikke Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon over Moonens woordcreaties in het licht van de Nederlandse woordenschat.

De weg omhoog en de strijd om vrijheid € 19,90
De weg omhoog en de strijd om vrijheid

Wie kent niet de Griekse schrijver Nikos Kazantzakis (1883-1957), van romans (of verfilmingen) als Zorbás de Griek, Christus wordt weer gekruisigd, De laatste verzoeking (The Last Temptation of Christ) en Kapitein Michalis,? Meeslepende werken van een rasverteller, die de schrijver wereldroem gegeven hebben, maar die hij zelf als bijzaak beschouwde, als vakantie uit zijn eigenlijke werk. Nikos Kazantzakis zag zich in de eerste plaats als dichter en als denker. In zijn jeugdjaren had hij afscheid genomen van belangrijke geloofswaarheden uit het traditionele christendom - de Griekse orthodoxie in zijn geval. En zijn leven lang is hij bezig geweest een nieuwe vorm van godsdienst uit te denken, met een sterk filosofische inslag. Wel probeerde hij aan allerlei elementen uit het christendom die hem aanspraken vast te houden, maar dan gevuld met een nieuwe inhoud, met zijn eigen denken: een vorm van 'vrijzinnige orthodoxie', zou men kunnen zeggen, al is dat eigenlijk een innerlijke tegenspraak. Kazantzakis heeft zijn denken al in 1923-28 samengevat in zijn Ascetica. Redders van God: een filosofisch essay dat aan de ene kant heel zijn denken in samengebalde vorm weerspiegelt en dat aan de andere kant de grondslag vormt van al zijn latere werk - ook van zijn romans, waar hij zijn denken heeft 'verstopt' in het verhaal en de personages. In deze studie staat de Ascetica centraal, als uitgangspunt voor een bespreking van vrijwel het hele werk van Nikos Kazantzakis. Daarbij komt aan de ene kant de eigenheid van zijn denken aan de orde en aan de andere kant de verhouding daarvan tot de orthodoxe traditie waar de schrijver uit voortkomt. Verder zijn er vergelijkingen met andere schrijvers of denkers, die elk op hun eigen manier een nieuwe vorm en inhoud aan elementen uit het christendom hebben proberen te geven. En dan natuurlijk de vaak negatieve reacties uit meer traditionele hoek, die geen oog had voor de uiteindelijk sterk religieuze natuur van Kazantzakis en geneigd was hem als een godslasteraar of atheïst te beschouwen. Bert Groen is hoogleraar liturgiewetenschap en UNESCO-professor voor interculturele en interreligieuze dialoog in Zuidoost-Europa aan de Universiteit van Graz.